contact sitemap copyright

Amartya Sen | Tranzo | Prof. Van der Klink | Academische Werkplaats | Partners

Duurzame Inzetbaarheid
op de strategische agenda van uw organisatie?

Maak kennis met het ‘Werk als Waarde’ model van Prof. J.J.L. van der Klink

download hier de ‘Werk als Waarde’ poster (UKE)

De huidige participatiemaatschappij zorgt voor nieuwe uitdagingen op het gebied van werk voor gezonde wernemers, in in nog sterkere mate voor oudere werknemers, chronisch zieke werkenden en mensen met een verstandelijke of fysieke beperking. De opdracht voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden is om duurzame inzet in werk en in de maatschappij te bewerkstelligen; liefst met een goede gezondheid, maar ook als dat geen reële optie (meer) is. Werk is belangrijk omdat het voor de huidige werknemer niet alleen een middel is voor het verdienen van inkomen, maar ook voor het bereiken van persoonlijke waarden en doelen zoals creativiteit en deelnemen aan een (werk)gemeenschap. De complexiteit van huidige banen is een factor die om extra aandacht vraagt, omdat het een extra drempel kan vormen voor (duurzame) inzetbaarheid van werkenden.

Partners

Partijen die u verder kunnen helpen met de capability benadering: Werk als Waarde:WERK ALS WAARDE MODEL

In het kader van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, hebben Prof. dr. Jac van der Klink et al, het ‘werk als waarde’ model ontwikkeld, waarin de recente ontwikkelingen in werk, gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn opgenomen. Het model is gebaseerd op de capability benadering van nobelprijswinnaar Amartya Sen.

Centraal in het model staat de ‘werk-capability set’, waarbij het gaat om zowel de individuele werknemer, die in staat en gemotiveerd moet zijn om te werken, als om de werkcontext die de mogelijkheden biedt om waardevolle taken uit te voeren. Een elementair uitgangspunt van het Werk aks Waarde model is dat in dit geval werk, waarde moet toevoegen voor zowel de organisatie als de medewerker. De benadering daagt onderzoekers, beleidsmakers, en mensen uit de praktijk uit te onderzoeken wat mensen in hun werk belangrijk en waardevol vinden – wat zij willen bereiken in een bepaalde werkcontext – en vooral of zij zowel zelf in staat zijn als door de werkcontext in staat gesteld worden, dit ook te doen.

Vragenlijst Werk Capabilities

Mensen willen belangrijke doelen en waarden realiseren in hun werk. De ‘Lijst Werk Capabilities’ (LWC) meet duurzame inzetbaarheid aan de hand van zeven werkwaarden, die uit onderzoek naar voren zijn gekomen. Er zijn interviews gehouden om te onderzoeken wat voor werkenden nodig is om hun werk waardevol te vinden en duurzaam inzetbaar te blijven. Op basis van literatuurstudies en de interviews, heeft een expertpanel de uiteindelijke inhoud en de structuur van de vragenlijst bepaald. Onderzoek heeft uitgewezen dat de uitkomsten van de Capability Set voor werk samenhangen met ervaren gezondheid, functioneren in werk, werkvermogen, ziekteverzuim en andere indicatoren voor duurzame inzetbaarheid. De vragenlijst richt zich daarmee niet op gezondheid in de smalle zin van het woord en is ook breder dan economische indicatoren zoals (verzuim)kosten en -baten en effectiviteit. Aan de hand van de werk-capability set kunnen mogelijke risicovolle werksituaties voorkomen worden door bij werkaanpassingen de werkwaarden van de werkende mede als uitgangspositie te nemen.

Nu worden vaak reorganisaties, of werkaanpassingen doorgevoerd die voor de werkenden een forse extra belasting maar geen verbetering of zelfs een verslechtering van de ervaren waarde betekenen. Als daarmee de balans verstoord raakt tussen wat mensen investeren in het werk en wat zij ‘er uit halen’ kan dit tot problemen leiden. De lijst kan dus voor preventie worden gebruikt, maar ook bij gezondheids-, functionerings-, of andere problemen kan de lijst inzicht geven.

In de afbeelding zijn de zeven werkwaarden zichtbaar.

RELEVANTE BEGRIPPEN

De capability benadering bestaat uit een aantal kernbegrippen (cursief). Ieder individu streeft naar het bereiken van waardevolle doelen in het leven (functionings). Deze waardevolle doelen kunnen betrekking hebben op identiteiten die iemand wil hebben zoals het deel uitmaken van een bepaalde groep mensen (op basis van geloof, sport, familie of een goede ouder zijn). Waardevolle doelen kunnen ook betrekking hebben op dingen die men wil doen, zoals het niet eten van dieren, zich ontwikkelen en creatief zijn, iets maken.

Duurzame inzetbaarheid

Met duurzame inzetbaarheid wordt hier bedoeld een levensloopfenomeen waarmee “..medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten (ZonMw, 2010).”

PROJECTEN

De capability benadering is wereldwijd toegepast in onder meer de publieke gezondheidszorg (Venkatapuram, 2011), morele politicologie (Nussbaum, 2003), klimaatverandering (Schlosberg, 2012) onderwijs (Walker, 2010), armoedebestrijding (Trani en Loeb, 2012) en arbeid (Van der Klink et al. 2016).

FACTOREN TER VERBETERING VAN PARTICIPATIE CHRONISCH ZIEKEN (DATUM)

Werk draagt significant bij aan de kwaliteit van leven en gezondheid. Werkeloosheid leidt vaak tot mentale ziektes. Werk geeft iemand inkomen, sociale relaties en de mogelijkheid tot zelfrealisatie. Tegelijkertijd kunnen chronische ziektes iemands mogelijkheden om te werken sterk reduceren. Dit brengt een potentieel probleem aan het licht, niet alleen voor de individuele werkende, maar ook -als gevolg van de ouder wordende populatie- voor organisaties en voor de gehele maatschappij. Omdat ouderen eerder geneigd zijn chronische ziektes te ontwikkelen dan jongeren, is het faciliteren van die groep werkenden en het cultiveren van een duurzame persoon-werk fit, cruciaal voor het productief houden van de medewerkers en voor een betaalbaar pensioensysteem.
 
This research project seeks to identify factors that can enhance quality of sustainable working life in general and that of people who suffer from a chronic illness in particular. To this end, it develops a philosophically sound and empirically adequate conception of quality of sustainable working life (QoSWL), as well as a valid measure for QoSWL that captures the specific needs of workers with a chronic disease. Individual autonomy, well-being and health play a central role in people’s quality of working life. Social values that are implicated in QoSWL include prosperity and distributive fairness – both in relation to unemployed people and future generations. The project includes a normative assessment of the impact of measures for increasing QoSWL that does justice both to the individual and the social values mentioned, and pays special attention to the responsibilities of the relevant stakeholders.
 
Work, quality of life, and health are closely related. Work provides income, social relations, and opportunities for self-realisation. Lack of paid employment may cause ill health and a reduced quality of life. In a cross-sectional analysis among Dutch citizens labour status was one of the most important determinants of differences in self-perceived health. Unemployment may lead to psychological distress, depression and reduced mental health, and gaining employment improves health. Thus, work participation contributes significantly to quality of life (QoL) and health.

 

THE CONCEPT OF SUSTAINABILITY IN RELATION TO WORK (DATUM)

The three pillars of sustainability – people, planet, prosperity – are captured by the ideal to provide people with a healthy and productive life in harmony with nature. This project is concerned with how productivity and health can be combined in a sustainable way. This can only be realised when depletion of resources for work is avoided, or compensated with resources. For a sustainable quality of working life (QoWL), resources should not be exhausted in present working life, and there should be an active policy for building up new resources at the personal, organisational and societal level. This can be achieved by means of a durable Person-Work Fit, which is crucial for a Quality of Sustainable Working Life (QoSWL).
 

PUBLICATIES

 • Abma FI, Brouwer S, de Vries HJ, Arends I, Robroek SJ, Cuijpers MP, van der Wilt GJ, Bultmann U, Van der Klink JJ.The capability set for work: development and validation of a new questionnaire. Scand J Work Environ Health 2016; 42:34-42.
 • Ferdiana A, Post MW, King N, Bültmann U, van der Klink JJ. Meaning and components of quality of life among individuals with spinal cord injury in Yogyakarta Province, Indonesia
 • Disabil Rehabil. 2017 Mar 8:1-9. doi: 10.1080/09638288.2017.1294204. [Epub ahead of print]
 • Meerman J, Abma FI, Van der Klink JJL. Handleiding bij de capability vragenlijst. ZonMw 2017
 • Van der Klink JJL, Bakker T. Het capability model als integratief kader voor de zorg en zorgopleidingen. KNMG 2017
 • Van der Klink JJ, Bultmann U, Burdorf A, Schaufeli WB, Zijlstra FR, Abma FI, Brouwer S, van der Wilt GJ.
 • Sustainable employability--definition, conceptualization, and implications: A perspective based on the capability approach. Scand J Work Environ Health 2016; 42:71-9.
 • Van der Klink J.J.L., Bültmann U., Brouwer S., Burdorf A., Schaufeli W.B., Zijlstra F.R.H., Van der Wilt G.J. Sustainable employability in older workers, work as value [In Dutch: Duurzame inzetbaarheid bij oudere werknemers, werk als waarde]. Gedrag & Organisatie 2011: 24 (4): 342-356
 • Kuiper L, Bakker M, Van der Klink JJL. The Role of Human Values and Relations in the Employment of People with Work-Relevant Disabilities Social Inclusion 2016, Volume 4, Issue 4, Pages 176–187 DOI: 10.17645/si.v4i4.696

LITERATUURLIJST

 • Abma FI, Brouwer S, de Vries HJ, Arends I, Robroek SJ, Cuijpers MP, van der Wilt GJ, Bultmann U, Van der Klink JJ.The capability set for work: development and validation of a new questionnaire. Scand J Work Environ Health 2016; 42:34-42.
 • Nussbaum M.C. (2003). Capabilities as fundamental entitlements: Sen and social Justice.
 • Feminist Economics 9(2 – 3), 2003, 33 – 59.
 • Schlosberg, D. (2012). Climate Justice and Capabilities: A Framework for Adaptation Policy.
 • Ethics and International Affairs, 26(4), 445-461.
 • Sen, A. K. (1999). Development as Freedom, New York, Knopf.
 • Sen, A. K. (2009). The idea of justice. Cambridge, MA. The Belknap Press or Harvard University Press.
 • Trani J. F., and Loeb M. (2012). Poverty and disability: A vicious circle? Evidence from Afghanistan and Zambia. Journal of International Development, 24, S19–S52.
 • Van der Klink JJ, Bultmann U, Burdorf A, Schaufeli WB, Zijlstra FR, Abma FI, Brouwer S, van der Wilt GJ.
 • Sustainable employability--definition, conceptualization, and implications: A perspective based on the capability approach. Scand J Work Environ Health 2016; 42:71-9.
 • Venkatapuram S. (2011). Health Justice, an argument for the capabilities approach. Polity Press, Cambridge. ISBN-9780745650340.
 • Walker M. A. (2010). Human development and capabilities; a prospective analysis of global higher education policy. Journal of Education Policy (2010) 25 (4) 485-501.

Amartya Sen

Het capability-model is ontwikkeld door Amartya Sen. Sen is econometrist en filosoof en heeft in 1998 de Nobelprijs voor de economie gekregen voor zijn werk over de ethische aspecten van de economie, met name zijn werk over welvaartstheorie en de mechanismen achter armoede. De centrale vraag in Sen’s werk is: hoe kunnen we bepalen wat werkelijk belangrijk en waardevol voor mensen is? Deze vraag heeft mede ten grondslag gelegen aan de ontwikkeling van de Human Development Index van de Verenigde Naties, die sinds 1993 het welzijn van landen aangeeft op categorieën als volksgezondheid, kennis en levensstandaard (oa koopkracht). Daarvoor werd de welvaart van landen weergegeven in financieel-economische parameters als bruto nationaal product en gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking.
 
In lijn met deze gedachtevorming heeft Sen het capability begrip ontwikkeld. ‘Capabilities’ vormen de set aan realiseerbare mogelijkheden, die mensen hebben om in hun leven te zijn wie ze willen zijn en de dingen te doen die waarde toevoegen voor henzelf en hun omgeving. Het gaat er hierbij om dat mensen zowel de mogelijkheden hebben – als in staat worden gesteld –. Eenmaal vastgesteld zijn capabilities niet vrijblijvend. Mensen zijn verantwoordelijk hun capabilityset te onderhouden en waar mogelijk uit te breiden. Maar de verantwoordelijkheid ligt ook bij de context. In een rechtvaardige samenleving hebben mensen er aanspraak op dat zij over een set van relevante capabilities kunnen beschikken. Het werk als waarde model beschrijft duurzame inzetbaarheid in termen van de capability benadering van Sen.

TRANZO

Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences , Tilburg University
 
MISSIE
De missie van Tranzo is het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Door in co-creatie met de praktijk te werken aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling willen we het evidence based werken
bevorderen.

EVIDENCE BASED WERKEN: 3 KENNISBRONNEN
Voor Tranzo gaat het in evidence based werken om drie soorten kennisbronnen: wetenschappelijke kennis, de professionele expertise van de zorgverlener en de kennis en expertise van de burger, de patiënt. De interactie tussen de onderzoekers, professionals (zoals zorgverleners en beleidsmedewerkers) en de vraagzijde is dan ook van groot belang.
 
WERKWIJZE: DE ACADEMISCHE WERPLAATS
In co-creatie met de praktijk heeft Tranzo verschillende academische werkplaatsen opgericht. Dit zijn duurzame samenwerkingsverbanden tussen Tranzo- Tilburg School of Social and Behavioral Sciences of Tilburg University en praktijkinstellingen. Binnen een academische werkplaats wordt gewerkt aan innovatie van het (zorg) aanbod in de betrokken sector. De samenwerking vindt plaats op basis van een langdurend onderzoeksprogramma dat door de universiteit en praktijkinstellingen gezamenlijk wordt vastgesteld. Binnen academische werkplaatsen spelen science practitioners, professionals die deels werken in de praktijk en deels binnen de universiteit, een centrale rol. Elke science practitioner is als het ware een brug tussen wetenschap en praktijk.
 
Naast academische werkplaatsen investeert Tranzo in kennisnetwerken. Dit zijn samenwerkingsverbanden die dwars over de academische werkplaatsen kennis ontwikkelen en uitwisselen.

ACADEMISCHE WERKPLAATS ARBEID EN GEZONDHEID

De leerstoel psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid vormt de kern van de Academische Werkplaats ‘Arbeid en Gezondheid’. Deze academische werkplaats heeft Tranzo onderdeel van Tilburg University samen met praktijkpartners opgericht en vormt een duurzaam samenwerkingsverband. In co-creatie wordt gewerkt aan innovatieve toepassingen op het gebied van arbeid en gezondheid. De oprichters zijn het opleidingsinstituut Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH), Psychologische dienstverlener Ascender, Chemisch bedrijf Dow Benelux BV, Arbo- en gezondheidsdienstverlener HumanCapitalCare en Tranzo, Tilburg University. Alle in de AWAG participerende partijen investeren in de infrastructuur van de werkplaats.
 
De Academische Werkplaats is mede initiatiefnemer in NETHLAB (Network on Labour and Health), een interdisciplinair netwerk van partijen met gevarieerde kennis over arbeid, arbeidsmarktprocessen, organisatie, gezondheid en participatie.

Contact

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Uw partner in Gezond, Gemotiveerd en Competent Werken

Wij werken aan een gezond, gemotiveerd en competent werkend Nederland. Vanuit onze merken adviseren en ondersteunen we werkgevers en werkenden gedurende hun hele werkzame leven. Zo zijn we van betekenis voor werkenden, organisaties en onze maatschappij.

HumanTotalCare helpt werkgevers zodat zij het beste team kunnen samenstellen en behouden, waardoor zij hun ambities kunnen realiseren. We zorgen ervoor dat medewerkers optimaal aan het werk zijn en blijven. Dat betekent gezond, gemotiveerd en competent aan het werk.

We zijn er voor alle werkenden. We geven ze (meer) regie en ondersteuning zodat zij, gedurende hun hele werkende leven, werk doen dat ze leuk vinden, dat aansluit bij wat ze kunnen en willen, waar ze van betekenis zijn en dat past bij het leven dat ze leiden.

Hoe we dat doen? Door het bieden van inzicht middels onderzoek. We creëren bewustzijn en bepalen de relevantie (vanuit geld, tijd, energie en sociale context), we bieden nieuwe perspectieven en ondersteunen zolang dat nodig is. We bieden daarbij op het juiste moment de juiste actie aan. Zo creëren we stap voor stap een duurzame gedragsverandering.

We doen dat vanuit verschillende merken: ArboNed, HumanCapitalCare, Mensely en Focus. Ieder merk heeft zijn eigen specialisme. Binnen onze merken werken 1.500 medewerkers voor ruim 65.000 werkgevers en 1,5 miljoen werkenden.

 

CAPABILITY MANAGEMENT DOOR ASCENDER

Over Ascender

Ascender begeleidt individuen zowel terug naar werk bij psychische problematiek als preventief om uitval of dips in functioneren te voorkomen en/of prestaties te verbeteren. De begeleiding is gericht op duurzaam functioneren en inzetbaarheid. Daarnaast helpen wij teams met samenwerkingsvraagstukken. Wij maken daarbij gebruik van innovatieve tools. In de werkwijze van Ascender is het functioneren in de werkomgeving altijd een belangrijk terugkerend thema. Zie ook www.ascender.nl.

Onze overtuiging

Wanneer werk voldoende aansluit op iemands kennis, vaardigheden en persoonlijke omstandigheden en wordt uitgevoerd in een gezonde werkomgeving bevordert dit de lichamelijke en geestelijke gezondheid en in algemene zin de kwaliteit van werken en leven. Maatschappelijk gezien is een gezonde beroepsbevolking een belangrijke voorwaarde voor economische groei en ontwikkeling. Dit idee leeft niet alleen in Nederland maar wereldwijd.

Bijdrage Tranzo

In 2015 is Ascender samen met Dow Benelux, en de NSPOH oprichter van de leerstoel psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid. Het door Jac van der Klink ontwikkelde model voor duurzame inzetbaarheid in en werk en gezondheid 'werk als waarde’ dient als inspiratie voor de verdere ontwikkeling van de dienstverlening van Ascender.

Capability Management ®

Ascender begeleidt organisaties in het toepassen van de capability benadering. Ascender’s Capabaility Management ® biedt onderzoek, advies en interventies ten behoeve van duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Onze aanpak is gebaseerd op het wetenschappelijk onderbouwde model van Prof. J. van der Klink: Werk als Waarde. Desgevraagd kan ook Prof. J. Van der Klink een bijdrage in trajecten leveren.

Ascender neemt uw organisatie bij de hand om deze methodiek te implementeren en consequent door te voeren in de hele bedrijfsvoering. Alleen dan plukt u de vruchten op lange termijn. Dat vereist lef, visie en vertrouwen.

Naar de website | Download hier de flyer voor meer informatie.

TRANSVORM

Transvorm is het samenwerkingsverband van meer dan 270 werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Het is onze missie deze sector te voorzien van een toekomstgerichte arbeidsmarkt. Dat kan alleen door te beschikken over optimale kennis van arbeidsmarkt-, HRM- en opleidingsvraagstukken. Als kenniscentrum, aanjager en innovator ontwikkelt, bundelt en verspreidt Transvorm die kennis.  Zie ook www.transvorm.org

BIJDRAGE TRANZO

Transvorm is kennispartner van de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid van Tranzo. In deze werkplaats staat het door Prof. Jac van der Klink ontwikkelde 'werk als waarde’ model centraal; Een model voor human development en duurzame inzetbaarheid in werk en gezondheid, dat is gebaseerd op de capability’-benadering. Wetenschappelijk is aangetoond dat als werkenden doen wat ze zelf waardevol vinden, dit bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid en gezondheid.

‘Werk als waarde’ kan gebruikt worden door HR en leidinggevenden om samen duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Het model ondersteunt het functioneren van gezonde mensen en organisaties. Dat is essentieel voor een toekomstbestendige en veerkrachtige arbeidsmarkt van zorg en welzijn.

Transvorm slaat een brug tussen wetenschap en praktijk om nieuwe inzichten en kennis te ontwikkelen en die te vertalen naar de praktijk.

Contactpersoon voor Transvorm: Monique Veld

https://transvorm.org/medewerkers/29/monique-veld

Uw partner in Gezond, Gemotiveerd en Competent Werken

Wij werken aan een gezond, gemotiveerd en competent werkend Nederland. Vanuit onze merken adviseren en ondersteunen we werkgevers en werkenden gedurende hun hele werkzame leven. Zo zijn we van betekenis voor werkenden, organisaties en onze maatschappij.

HumanTotalCare helpt werkgevers zodat zij het beste team kunnen samenstellen en behouden, waardoor zij hun ambities kunnen realiseren. We zorgen ervoor dat medewerkers optimaal aan het werk zijn en blijven. Dat betekent gezond, gemotiveerd en competent aan het werk.

We zijn er voor alle werkenden. We geven ze (meer) regie en ondersteuning zodat zij, gedurende hun hele werkende leven, werk doen dat ze leuk vinden, dat aansluit bij wat ze kunnen en willen, waar ze van betekenis zijn en dat past bij het leven dat ze leiden.

Hoe we dat doen? Door het bieden van inzicht middels onderzoek. We creëren bewustzijn en bepalen de relevantie (vanuit geld, tijd, energie en sociale context), we bieden nieuwe perspectieven en ondersteunen zolang dat nodig is. We bieden daarbij op het juiste moment de juiste actie aan. Zo creëren we stap voor stap een duurzame gedragsverandering.

We doen dat vanuit verschillende merken: ArboNed, HumanCapitalCare, Mensely en Focus. Ieder merk heeft zijn eigen specialisme. Binnen onze merken werken 1.500 medewerkers voor ruim 65.000 werkgevers en 1,5 miljoen werkenden.

 

Netherlands School of Public and Occupational Health

De NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health) levert als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland. Dit doen wij door professionals op te leiden voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health. In het onderwijs komen de meest recente wetenschappelijke inzichten én praktijkinnovaties aan bod.

De NSPOH leidt mensen op tot vakbekwame en inspirerende medewerkers. Artsen, sociaal verpleegkundigen, arbo-consultants, preventiewerkers, bestuurders, managers… Ondernemende professionals die een toegevoegde waarde hebben voor de professionele onderneming waar zij werken.

Naar de website